Den svenska vattenkraften – dubbelt förnybarPolitiska mål om en elproduktion med liten klimatpåverkan och en ökad andel el från vind och sol gör att vattenkraftens roll för Sveriges elförsörjning blir allt viktigare. Det är framför allt vattenkraftens förmåga att reglera för variationer i annan ny förnybar elproduktion som är intressant. Vattenkraften är dubbelt förnybar. Svensk miljölagstiftning måste ta hänsyn till vattenkraftens kvalitéer i sin tillämpning.

Det skulle till och med gå att säga att vattenkraften är trippelt förnybar. Den är i sig förnybar och har de bästa klimategenskaperna med minimala utsläpp. Vattenkraften möjliggör ökad andel annan förnybar elproduktion, som vind och sol, genom att den kan täcka upp för (balansera) svängningar i produktionen när väderförutsättningarna ändras. Dess goda egenskaper gör den därför också attraktiv för andra länder som exportkälla där den kan ersätta fossilbaserad elproduktion.

Därför behövs den svenska vattenkraften, på flera plan. Samtidig riskerar tillämpning av europeisk och svensk miljölagstiftning att påverka vattenkraftens produktions- och reglerförmåga negativt. Svensk Energi anser att det är av största vikt att sådana åtgärder föregås av analyser som tar hänsyn till samhällsnytta, såväl som kostnader och påverkan på elsystemet som helhet.

Vattenkraftens klimatnytta måste vägas in när svenska myndigheter uppdaterar befintliga regelverk, tolkar EU-direktiv och deltar i prövningsprocesser. Det behövs en långsiktig och rimlig ambitionsnivå i miljöarbetet som också tar hänsyn till rådande klimatmål.

Vattenkraften har en unik roll

Vattenkraften utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion och säkerställer att vi har ett kraftsystem i balans. Regleringen sker i sekundskalan men också mellan timmar och dagar, då efterfrågan på el växlar. Detta säkerställs i och med vattenkraftens goda förmåga att lagra energi i vattenmagasinen. Eventuella begränsningar i denna funktion innebär att annan, sannolikt fossilbaserad, produktion måste användas.

Regleringen av vattenkraften ställer krav på att vi har tillräcklig effekt i kraftverken, ett effektbehov som ökar när än mer väderberoende kraft tas in i systemet. Vi har också en situation där det finns planer på att stänga ett antal kärnkraftreaktorer i närtid vilket ytterligare ökar behovet av att kunna behålla en stabil elförsörjning.

Mot den bakgrunden är det olyckligt att det råder oklarhet och oenighet om hur lokal miljöpåverkan ska vägas mot globala klimatåtgärder när regelverk ska tolkas och implementeras.

Arbetet med miljöförbättrande måste utgå från respektive anläggnings och vattensystems unika förutsättningar. När ställning ska tas till vilka åtgärder som är rimliga att genomföra är det viktigt att möjlig lokal miljövinst bedöms stå i rimlig proportion till eventuell tappad produktions- och eller reglerförmåga.  Med klimatfrågan som en av vår tids stora utmaningar så måste vattenkraften också ses som mycket god energikälla och en tillgång inte bara för Sverige.

 

Gun Åhrling-Rundström
Vattenkraftsansvarig, Svensk Energi

svensk-energi-logo

Svensk Energi – elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är en branschförening med cirka 380 företag. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar. Men också för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar – som klimatfrågan. För oss är det viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder. Det förutsätter även en politisk helhetssyn på energimarknaden.

Läs mer på www.svenskenergi.se