Klimatfrågan är komplex – förståelse och samarbete krävsDet är ganska enkelt att skriva en önskelista på vad som kan göras för att nå klimatmålet, som praktiskt nås genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det allra enklaste vore att ha ett så högt pris på utsläppen att det blir för dyrt att använda viss teknik och att bete sig på ett visst sätt. En global avgift eller skatt alltså.

Men det är inte så enkelt. En global överenskommelse om att prissätta koldioxid är politiskt sett väldigt svår att nå. Kanske rent utav omöjlig. Faktorer som möjlighet till tillväxt, konkurrenskraft, försörjningstrygghet och geopolitiska konsekvenser spelar en viktig roll i den globala diskussionen och försvårar en överenskommelse om klimatet.

Konkurrenskraft, försörjningstrygghet, miljö och klimat har emellertid lett till medvetna satsningar inom ett sådant område som energi.
I alla tider har jordens länder tagit vara på sina naturresurser för industri- och energiändamål. Fortfarande bestämmer länderna över sina naturtillgångar, hur de ska användas och därmed vilka utsläpp som uppstår. I Sverige har vattenkraften varit den naturtillgång som lagt grunden för utvecklingen av vår industri tack vare en stabil och billig elproduktion. Vi införde också tidigt en koldioxidskatt som bidragit till den stora användningen av biobränslen i det svenska energisystemet idag. En inhemsk och miljövänlig energikälla.
Andra medvetna satsningar i EU är skapandet av gemensamma system – som det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter och målet att öka andelen förnybar energi, som just nu driver en kraftfull utbyggnad av det förnybara.

Några länder, som på samma sätt som vi haft vattenkraft och biobränslen, har haft kol, olja och gas som naturtillgångar. De har utnyttjat och dessutom handlat med dem i olika förädlade former. På så vis har i princip alla länder utnyttjat naturresurserna och byggt upp olika former av industrier med människor sysselsatta.
Av historien ska vi lära och analysera vad vi kan göra. Då är sådan kunskap av värde, varför det ser ut som det gör världen över. Vi är alltså i princip alla ”skyldiga” till att det finns utsläpp och att vissa länder har svårare att med sin historiska bakgrund direkt ändra på sina förhållanden.
Förutsättningarna varierar kraftigt också när det gäller utvecklingsläge. Det finns länder som ännu inte fått el och det finns länder där utvecklingen skjuter fart och där människor vill ha bekvämligheter som kylskåp och andra hushållsmaskiner.

Energiflödena i världen är också viktiga för den globala geopolitiska maktbalansen, vilket ger frågorna en extra dimension.
Åter igen, analysen måste ligga i grunden, en analys som så mycket som möjligt tar hänsyn till den helhet som existerar. Klimatfrågan är komplex och global. Nu gäller det att hitta en lösning som utgår från ett samarbete där så många som möjligt deltar. Globala klimatmöten med avtal och regionala dellösningar (som Europas handelssystem) måste fortsätta.
Jag lämnar inga lösningsförslag här utan nöjer mig med att ha belyst frågans komplexitet. Jag tror givetvis att el producerad med mycket låga utsläpp är en del av frågans lösning. El som energitransportör är effektiv och kan ersätta mycket annan energi.

Pernilla Winnhed
Vd Svensk Energi