Lagändring ställer nya krav på bilverkstäderFör att komma åt oseriösa aktörer och få bättre kontroll på farliga växthusgaser gäller sedan 1 januari en ny lag för hantering av köldmedier i AC-system för fordon. Bland annat införs en ny företagscertifiering som alla bilverkstäder som hanterar AC-system måste ha.

De köldmedier som används i exempelvis värmepumpar, kylmaskiner och luftkonditionering är flera tusen gånger kraftfullare växthusgaser än koldioxid. Sedan 2009 regleras därför hanteringen av köldmedier inom hela EU för att minimera utsläppen. EU-lagen har bland annat krävt att alla som arbetar med dessa köldmedier är certifierade - dock gäller inte EU-lagen mobila system.

– Av de årliga utsläppen kommer normalt ungefär hälften från bilsidan, så det är ett problem, säger Peter Rohlin, vd på certifieringsföretaget Incert.

I Sverige finns sedan många år tillbaks en personcertifiering  för AC-system i fordon. Systemet har byggt på att en person på verkstaden måste vara certifierad att arbeta med köldmedier och att resterande personer på företaget sedan kan arbeta under dennes överinseende. Systemet har dock inte varit utan problem.

För kommunerna, som är tillsynsmyndigheter, har det exempelvis varit svårt att kontrollera vilka verkstäder som har rätt behörighet. Om en person byter arbetsplats kan nämligen en hel verkstad förlora sin behörighet. De personliga certifikaten har även inneburit att ansvaret för att arbetet blir rätt utfört legat på enskilda personer snarare än hos företagen.

Enligt Peter Rohlin har svårigheterna att kontrollera vilka företag som är certifierade även inneburit att det uppstått en osund konkurrenssituation. Oseriösa bolag, utan certifikat och rätt kompetens, har nämligen kunnat erbjuda AC-service till lägre priser och med liten risk för påföljd.

Från och med den 1 januari förändras nu detta. Svensk lag har nu reviderats och harmoniserats med en ny EU-lag. Personcertifikaten kommer därmed att kompletteras med företagscertifikat. Certifikaten utfärdas av Incert och enligt Peter Rohlin är det mellan 2000-3000 företag som kommer behöva ansöka om ett certifikat innan den 1 juli.

– De ska skicka in papper med en utrustningslista, vilka personer som är anställda och även skicka in någon form av rutiner för hur de hanterar det här. De som har ordning på sina papper kan ro ihop det på tio minuter. Det här är saker de redan ska ha på plats så det är egentligen ingen arbetsinsats för dem, säger Peter Rohlin.

Men trots att arbetsinsatsen är liten för verkstäderna så tror Peter Rohlin att certifieringen kommer ha stor effekt. Framförallt blir det lättare för kommuner att söka i Incerts databas efter vilka företag som har en giltig certifiering. Detta kommer förhoppningsvis försvåra för oseriösa aktörer och göra det lättare att utdöma viten till de företag som inte sköter sig. Dessutom blir det lättare för privatpersoner att få arbetet utfört av en certifierad verkstad.

– Bilverkstäderna får märken från oss som de kan använda i sin marknadsföring för att visa att de är certifierade mot kund. För kundens del innebär det att de ska vända sig till en som är certifierad verkstad för att få det fackmannamässigt gjort. Enligt lag är de skyldiga att kontrollera det.

Läs mer om den nya certifieringen här.

 

incert_logo

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) bedriver, som ackrediterat företag, verksamhet omfattande certifiering av personer.

Personerna ifråga är i huvudsak verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen. INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Vårt ackrediteringsnummer är 1343.

INCERT utför också certifiering som inte är ackrediterad av SWEDAC.

Läs mer på www.incert.se

Peter Rohlin, vd för Incert.